PRESTA-mix, spol. s r.o.

Blanenská 1762, 664 34 Kuřim, +420 541 212 616, prestamix@prestamix.cz

Beton připravený na míru

Kompletní služby ve výrobě, dopravě a čerpání betonu

Technické a dodací podmínky výrobny PRESTA-mix, spol. s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto technické a dodací podmínky (dále jen „TDP“) platí pro všechny smluvní vztahy mezi společností PRESTA-mix, spol. s.r.o. a třetími osobami, týkající se podnikatelské činnosti prodávajícího, blíže upravují a upřesňují uzavřené smlouvy a podávají závazný výklad použitých pojmů.

2. Výklad pojmů

2.1. Výklad v tomto článku uvedených a tučně zvýrazněných pojmů je závazný pro TDP a smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.
Smlouva – smlouva uzavřená písemně, ústně či konkludentně, u které na straně dodavatele vystupuje prodávající.
Kupující – třetí osoba, která uzavřela s prodávajícím smlouvu
Prodávající: PRESTA-mix, spol. s.r.o.
Zboží – veškeré zboží prodávané prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti, zejména betonové směsi a další stavební materiály. Zbožím se rozumí, pokud není ujednáno jinak či nevyplývá z povahy věci jinak, i doprava a služby.
Betonové směsi (beton) – čerstvý beton, a to směsi:

 • Typové betony – betony, které jsou běžně vyráběným sortimentem dle nabídky prodávajícího uvedené v jeho nabídce a ceníku, s typizovaným složením
 • Betony předepsaného složení – betony vyráběné ve složení dle receptury dodané kupujícím. Není- li stanoveno jinak, považuje se pro účely TDP za zboží rovněž doprava a čerpání betonu.

Vyšší moc – jakákoliv neočekávaná událost úmyslně nezaviněná prodávajícím, zejména dopravní situace (včetně autonehody), nepříznivé počasí, stávky aj.
Provozovna – betonárna prodávajícího na adrese jeho sídla
Jiné místo dodání – jakékoliv jiné místo než je provozovna, zpravidla místo stavby
Objednatel – třetí osoba, pro kterou kupující provádí dílo, práce či dodávky, jejichž součástí jsou i dodávky dle smlouvy kupujícího s prodávajícím a za kterým kupujícímu vzniká či již vznikla pohledávka z titulu úhrady ceny díla, prací či dodávek. Objednatel může být uveden i ve smlouvě či jejím dodatku.

3. Jednání kupujícího

3.1. Kupující prohlašuje, že zcela odpovídá za jednání osob na jím určeném místě dodání a zavazuje se zabezpečit, že na tomto, jím určeném místě dodání, nebudou činit jeho jménem úkony žádné třetí osoby.
3.2. S ohledem na povinnost kupujícího zajistit řádné převzetí zboží, je za jednání kupujícího považováno vždy jakékoliv jednání osoby, která jménem kupujícího v místě a v termínu dodání zboží přebírá zboží a toto převzetí potvrzuje.

4. Vznik, změny a zánik smluvního vztahu

4.1. Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka kupujícího. Objednávka musí obsahovat nejméně následující údaje:

 • identifikační údaje kupujícího
 • druh a množství objednávaného zboží, u betonu musí být výslovně uvedena třída a druh betonu a veškeré další požadavky na beton jedná-li se o beton typového složení (max. velikost zrna kameniva, druh cementu, konzistence, počátek a předpokládaný konec betonáže, požadované vlastnosti betonu, jako např. vodotěsnost betonu, vyšší počáteční pevnost, odolnosti proti mrazu a agresivnímu prostředí atd.)
 • jedná-li se o objednávku betonu předepsaného složení, písemně předané složení betonu
 • množství zboží
 • termín a místo dodání. Není-li v objednávce uvedeno jiné místo dodání, je místem dodání provozovna prodávajícího.
 • požadavek na zajištění dopravy zboží nebo čerpání betonu. Uvedení jiného místa dodání v objednávce se považuje rovněž za objednání dopravy zboží, pokud není uvedeno jinak.
 • další zvláštní požadavky

4.2. V případě, že objednávka je pouze rámcová nebo neobsahuje veškeré náležitosti dle odst. 1, nemá účinky až do doby jejího doplnění či upřesnění o chybějící náležitosti.
4.3. Objednávka musí být doručena prodávajícímu nejméně 24 hodin před termínem dodání. Pokud je termínem dodání jiný než pracovní den, musí být objednávka doručena nejpozději 3 dny předem, do 15 hodin. Čerpání betonové směsi je kupující povinen u prodávajícího objednat nejpozději 3 dny před termínem dodání. Větší betonáže (nad 100 m3) je nutné objednat 3 pracovní dny před uskutečněním dodávky.
4.4. Kupující je oprávněn jednostranně zrušit objednávku. V případě, že objednávka bude zrušena méně než 6 hodin před potvrzeným termínem dodání, je kupující povinen uhradit prodávajícímu plnou cenu zboží, veškeré tímto vzniklé náklady včetně nákladů likvidace zboží, jakož i veškerou další způsobenou újmu, a to i v případě, že objednávka není prodávajícím potvrzena.
Kupující je oprávněn jednostranně změnit objednávku. Změna objednávky má účinky zrušení původní objednávky a považuje se za objednávku novou, učiněnou okamžikem oznámení změny.
4.5. K uzavření smlouvy dochází písemným potvrzením objednávky nebo dodáním zboží. Dodáním zboží a jeho převzetím dochází vždy k uzavření smlouvy, a to i v případě, že předchozí objednávka nesplňovala veškeré stanovené náležitosti nebo i v případě, že zboží bylo dodáno bez předchozí objednávky či tato není doložitelná.

5. Dodání a převzetí zboží

5.1. Prodávající má povinnost dodat zboží řádně a včas. Zboží je dodáno řádně a včas jeho dodáním v termínu a v místě dodání, ve sjednaném množství a sjednané jakosti. Zboží je dodáno včas, pokud je dodáno nejpozději do dvou hodin po sjednaném čase dodání. Kupující má povinnost zboží převzít.
5.2. Místem dodání zboží je, pokud není dohodnuto jinak, provozovna prodávajícího.
5.3. Jiné místo dodání zboží lze sjednat, a to předchozí smlouvou, jejím dodatkem nebo potvrzenou objednávkou. V tomto případě musí kupující zajistit podmínky pro plynulý provoz, vykládku a ukládání zboží na jiném místě dodání. V případě, že to vyžaduje povaha dodávaného zboží (zejména v případě dodávky betonu), je kupující povinen zajistit:

 • sjízdnost a přístupnost příjezdových komunikací, bezpečné a vhodné stanoviště na umístění dopravních mechanismů
 • potřebná uzavření silnic a chodníků
 • bezpečnostní opatření na jiném místě dodání
 • povolení vjezdu dopravních prostředků a mechanismů při dopravních omezeních (výjimky)
 • potřebné omytí dopravních prostředků přímo na jiném místě dodání, tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací, jinak je povinen na svůj náklad případné znečištění komunikací, částí budov, pozemků a vodních ploch odstranit a odpovídá za škody tím způsobené
 • přítomnost oprávněné osoby (stavbyvedoucího, zaměstnance či jiné pověřené osoby), která převezme zboží, včetně případného provedení předepsané inspekce a přejímacích zkoušek. Pouze tato oprávněná osoba může, v případě dodávky betonu, řidiči nařídit přidání vody nebo doplňkové přísady do betonové směsi, a je povinna poznamenat tuto skutečnost na dodacím listě.
 • maximální dobu přejímky jednotlivé části dodávky betonu, která v závislosti na venkovní teplotě, použití druhu cementu a složení směsi činí, pokud nebylo dohodnuto jinak:
  ČERSTVÝ BETON Z CEMENTU TEPLOTA PROSTŘEDÍ DOBA DOPRAVY
  portlandský cement, cement
  struskový, vysokopecní
  cement třídy nižší než 42,5
  0-25°C 90 min
  > 25°C 45 min
  < 0°C 45 min
  portlandský cement, cement
  struskový, vysokopecní
  cement třídy 42,5 a vyšší
  0-25°C 60 min
  > 25°C 45 min
  < 0°C 45 min
 • doba vykládky betonové směsi v případě zajištění dopravy prodávajícím se rozumí doba od času dodání (příjezdu) vozidla přepravujícího beton na staveniště do doby ukončení vyprazdňování, která je vyznačena v dodacím listu řidičem po ukončení vykládky betonové směsi.

5.4. Je-li podle smlouvy prodávající povinen odeslat zboží, je povinnost dodat zboží splněna jeho předáním prvnímu dopravci.
5.5. Převzetí zboží je povinen potvrdit kupující na dodacím listu. Dodací list vyhotovuje prodávající v originále a jedné kopii. Dodací list musí obsahovat nejméně druh a množství dodaného zboží a datum dodání zboží.
5.6. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.
5.7. V případě věci individuálně určené nabývá kupující vlastnické právo až úplným zaplacením kupní ceny, jinak dodáním zboží.

6. Jakost zboží

6.1. Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti sjednané smlouvou. Neurčuje-li smlouva jakost zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti, jež se hodí pro účel výslovně stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, v průměrné střední jakosti, pro účel, ke kterému se dodávaný druh zboží zpravidla užívá.
6.2. Kupující je oprávněn požadovat provedení kontrolní zkoušky jakosti betonu. Vzorky čerstvého betonu se odebírají na provozovně prodávajícího-betonárně. Vzorky odebrané na jiném místě dodání (prováděným na požádání) musí být prokazatelně odebrány bezprostředně po uskutečněné dodávce, uloženy a zkoušeny v souladu s platnými normami a za přítomnosti prodávajícího.
6.3. Protokoly o průkazních zkouškách jednotlivých tříd čerstvého betonu jsou uloženy u technologa prodávajícího. Prodávající prověřuje a posuzuje kontrolními zkouškami pevnost betonu v tlaku, jeho objemovou hmotnost a zpracovatelnost sednutím kužele. Prodávající je povinen předat kupujícímu na vyžádání výsledky kontrolních zkoušek formou souhrnného měsíčního nebo dílčího protokolu, v případě, že kupující nemá vůči prodávajícímu žádné závazky po lhůtě splatnosti. Protokoly o jednotlivých zkouškách jsou k nahlédnutí u technologa prodávajícího.
6.4. Prodávající může písemně poskytnout kupujícímu záruku za jakost zboží, a to zejména sjednáním ve smlouvě nebo vydáním záručního listu.

7. Kupní cena a platební podmínky

7.1 Ceny zboží, ceny dopravy a ceny čerpání betonu jsou mezi prodávajícím a kupujícím sjednány dohodou smluvních stran, pokud není sjednáno jinak, ve výši dle ceníku prodávajícího platného v době dodání zboží.
7.2. Platby kupujícího se započítávají nejprve na příslušenství pohledávky, poté na splatné smluvní pokuty a poté na jistinu pohledávky.
7.3. Proti nároku na zaplacení kupní ceny není přípustné započtení.

8. Odpovědnost za vady

8.1. Prodávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, druhu a jakosti, jinak odpovídá kupujícímu za vady, pokud není stanoveno jinak.
8.2. Betonárna odpovídá za jakost dle odst. 1 u typových betonů. U betonů předepsaného složení odpovídá prodávající pouze za složení betonu dle požadavku kupujícího a to až do výše kupní ceny takto vyrobeného betonu. Nenese však žádnou odpovědnost za technické parametry čerstvého a ztvrdlého betonu, ani za případný rozpor s právními předpisy či technickými normami takto vyrobeného betonu.
8.3. Prodávající neodpovídá za vady a jakost betonu zejména v následujících případech:

 • pokud je přejímka betonu delší než 45 min., v případě, že nebyla předem sjednána delší doba přejímky a k jejímu prodloužení nedošlo z důvodů na straně prodávajícího.
 • při nesprávné manipulaci prováděné při přejímce kupujícím a při jakémkoliv zásahu kupujícího do složení betonu, zejména přidáním vody.
 • v případě nesprávného zpracování a ošetřování dodané směsi a v případě nesprávné volby druhu směsi nebo jejího složení.
 • Při odběru suché směsi dodavatel neodpovídá za kvalitu a vlastnosti ztvrdlého betonu, odpovídá pouze za dávkování jednotlivých složek receptury
 • v případě neúplných či nesprávných údajů kupujícího při objednávání čerstvého betonu
 • prodávající neodpovídá za zhoršení vlastností betonu, ke kterému došlo při přepravě, jde-li o dodávku přepravovanou kupujícím nebo jím sjednanými dopravci.

8.4 Důkazem vadného dodání betonu jsou pouze zkoušky čerstvého betonu a z něho vyrobených zkušebních těles prodávajícím.
8.5. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou vyšší mocí.

9. Uplatnění odpovědnosti

9.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho dodání. Jestliže kupující zboží neprohlédne, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce.
9.2. Zjevné vady je kupující povinen vytknout písemně při převzetí zboží, ostatní vady neprodleně poté, co se o nich dozvěděl nebo měl dozvědět, nejpozději však do 3 měsíců od dodání zboží, a to vždy písemně, jinak práva z odpovědnosti zanikají. Zjevnými vadami jsou zejména množstevní vady, vady dodání jiného druhu zboží, v případě dodávek betonu konzistence, složení směsi, velikost zrna kameniva atd..
9.3. Převzaté a reklamované zboží je povinen kupující zabezpečit tak, aby bylo možné, beze všech pochybností, ověřit oprávněnost reklamace kupujícího. O reklamaci musí být sepsán reklamační zápis, ve kterém bude uvedeno, kde se reklamované zboží nachází a jak je zabezpečeno. Vady betonu musí být písemně, v listinné podobě reklamovány do 90 dnů od dodání zboží, jinak práva z odpovědnosti za vady zanikají.

10. Rozhodování sporů

10.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporu zaplacení pohledávky prodávajícího za kupujícím z titulu:

 • neuhrazené ceny dodaného zboží, včetně případného nároku z bez důvodného obohacení
 •  smluvních pokut
 • náhrady újmy příslušenství nároků uvedených v písm. a) až c) může být tento spor, rozhodován u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu a Pravidel, a to v případě podání rozhodčí žaloby prodávajícím. V takovém případě (v případě podání rozhodčí žaloby prodávajícím) bude spor rozhodován u uvedeného rozhodčího soudu s konečnou platností, s vyloučením pravomoci soudů obecných, třemi rozhodci, sudiště Brno.
10.2. Výslovně se sjednává, že prodávající má právo volby, zda uplatní svůj nárok na zaplacení uvedených pohledávek u obecného soudu či u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Závěrečná ustanovení

Tyto TDP jsou účinné od 1.1.2014. Kupující výslovně potvrzuje svým podpisem převzetí TDP a ceníku a vůli řídit se těmito TDP.

Zadej poptávku